Manifestsenteret

Henvisere

Hvem kontakte for henvisning

Henvisning innen TSB (fagområdet rus), Helse Sør-Øst:

Fastlege, NAV, Bydel/kommune, spesialisthelsetjenesten og andre kan skrive henvisninger innen TSB. Alle henvisninger må sendes for rettighetsvurdering (rett til behandling innen TSB) til den sentrale Koordineringsenheten.

Vurdert henvisning vil deretter sendes fra koordineringsenhetene til Manifestsenteret.

Organisering av de ulike vurderings/ koordineringsenheter for TSB innen Helse Sør-Øst

Sykehuset Østfold: Sentral koordinering
Sykehuset Innlandet: Det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Akershus universitetssykehus: Sentral koordinering
Oslo Universitetssykehus: Sentral koordinering
Vestre Viken: Sentral koordinering
Vestfold og Telemark: Blanding av sentral koordinering og at det enkelte DPS/ ruspoliklinikk er ansvarlig
Sørlandet sykehus: Sentral koordinering

Henvisninger innen Psykisk Helsevern (fagområdet PHV), Helse Sør-Øst.

Fastlege, NAV, Bydel/kommune, spesialisthelsetjenesten kan skrive henvisninger innen PHV. Alle henvisninger må sendes til DPS for «rettighetsvurdering» (rett til behandling innen PHV).

Vurdert henvisning vil deretter sendes direkte fra DPS til Manifestsenteret.

Alle henvisninger bør inneholde relevante vedlegg, epikriser, utredningsrapporter, miljørapporter, voldsrisikovurdering m.m.

Soning etter Straffegjennomføringsloven §12

Manifestsenteret er godkjent for behandling etter §12. Dette gjelder både pasienter innen psykisk helsevern og innen TSB. For søknad om soning jfr. Strgjfl. §12 forutsettes det at vedtak fra kriminalomsorgen foreligger.

Eventuelle spørsmål knyttet til henvisninger kan rettes til Inntakskontoret ved telefon 31297678 eller 31297650. Inntak har tlf. tid mandag – fredag kl. 10.00-14.00.

Henvisning til behandling mot rus og psykiske lidelser