Manifestsenteret

Om Oss

Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse

Fra høsten 2018 har vi fire avdelinger, med varierende behandlingstilbud avhengig av problematikk, se under målgruppe for mer informasjon.

Behandlingen ved Manifestsenteret er frivillig og varer inntil 6 eller 12 måneder. Faggruppene består av psykologer/psykologspesialister, psykiatere, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, vernepleiere, aktivitetsterapeuter, miljøarbeidere og medarbeidere med brukererfaring. Vi arbeider tverrfaglig for å ivareta alle perspektiver rundt hver enkelt pasient, og har tilbud om et nært samarbeid med familie, pårørende og systemene rundt pasientene.

Vi har samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst om behandlingsplasser innenfor psykisk helsevern (PHV) og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Utviklingsarbeid gjennom flere år har medført at institusjonen i dag har en unik spisskompetanse innenfor tverrfaglig behandling av pasienter med dobbeltdiagnoser – også kalt ROP-lidelser.

Frivillighet, tillitsskapende holdninger, relasjonsferdigheter og positive mestringsopplevelser vektlegges i behandlingen. Personalet ved Manifestsenteret gjør sitt aller beste for å støtte og hjelpe pasientene i deres eget arbeid for endring.

All utredning og behandling ved institusjonen er basert på nyere forskning og på overordnede nasjonale faglige retningslinjer.

Les mer om bakgrunnen/ideologien for våre tilbud her.