Manifestsenteret

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven».

 • Åpenhetsloven «skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av
  tjenester». Åpenhetsloven § 1.
 • Åpenhetsloven «skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
  arbeidsforhold». Åpenhetsloven § 1.

Manifestsenteret er en ideell stiftelse og en del av spesialisthelsetjenesten. Virksomheten har et bredt sammensatt fagteam, og har siden 2001 utviklet en unik erfaring og kompetanse innen
utredning og frivillig døgn-behandling av pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Vi har samarbeidsavtaler med Helse Sør Øst. Vi har ca. 100 medarbeidere og er
lokalisert i Røyken, Asker kommune.

Manifestsenteret og Åpenhetsloven

Manifestsenteret har arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD’s retningslinjer siden 2022. Vi behandlet åpenhetsloven som eget tema i styremøte 14.09.2022. Institusjonssjef har det overordnede ansvaret for loven og rapporterer årlig eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger til styret.

Vi prioriterer følgende områder:

 • Levelønn
 • At våre leverandører tillater og jobber aktivt med fagforeninger
 • Forbedring av kvinners situasjon

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Våre aktsomhetsvurderinger omfattet kartlegging, forebygging, begrensning og redegjørelse for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker og menneskerettigheter.

Våre aktsomhetsvurderinger – metode

 • Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved virksomheten som lav.
 • Vi har kartlagt vår leverandørkjede og vurdert hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi har vurdert de leverandørene vi gjør de største innkjøpene ifra, målt i kroner. Disse fikk tilsendt spørsmål relatert til våre prioriterte områder, lønns- og arbeidsvilkår.
  Leverandørenes besvarelser ble risikovurdert.

Våre aktsomhetsvurderinger – funn

 • Vi har ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstaker- eller menneskerettigheter.

Videre tiltak og forventede resultater

 • Vi har ikke iverksatt tiltak for å rette opp skade, da det skyldes at vi ennå ikke har avdekket skade å rette opp.
 • Vi har iverksatt en prosess for å innarbeide DFØ’s kontraktsvilkår i våre leverandørkontrakter.

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss gjennom: post@manifestsenteret.no

Link til signert dokument