Manifestsenteret

LIS utdanningsplan

LIS Utdanningsplan for spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved manifestsenteret i samarbeid med Vestre Viken

Godkjent utdanningsvirksomhet for leger i spesialisering.

Hensikt og målsetting

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved Manifestsenteret i samarbeid med Vestre Viken.

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten (spesielt læringsarenaer)

Manifestsenteret er en privat ideell leverandør av helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten. Vi har nær 20 års erfaring med langtids døgnbehandling til ROP-pasienter. Vi har de senere årene vært avtalepartner til Helse Sør-Øst med tre forskjellige driftsavtaler med en samlet sum på 42 +1 sengeplasser, vi tilbyr kun langtids døgnbehandling og er avtalepartner med Helse Sør Øst både innen TSB (ROP-pasienter) 25 + 1 plasser og psykisk helsevern (ROP-pasienter) 17 plasser. Varighet på oppholdet er 6 mnd, 9 mnd eller 12 mnd.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken for rotasjonsordning slik at LIS blir tilbudt et 5-årig spesialiseringsløp med deler av tiden (f.eks 1,5 – 2 år) ved vår institusjon.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer: Manifestsenteret
Vestre Viken – se egen utdanningsplan

De ulike læringsarenaene vil dekke mange sammenfallende læringsområder men også noen ulike. Ved Læringsarenaen Manifestsenteret vil LIS kunne få utført læringsaktiviteter knyttet til nær samtlige læringsmål i en ramme av langtids døgnbehandling.

Organisering og gjennomføring av utdanningsløpet

Utdanningsplan
Tid av utdanning Helseforetak Sykehus

DPS

Avdeling/læringssted Læringsmål
 1 år – 12 mnd avrusning

(+ev 6 mnd TSB)

Vestre Viken Bærum Drammen Avrusning RUS001 – 004, RUS005 – 022, RUS023 – 031, RUS032 – 060: hovedvekt på RUS032-037,  RUS045-063, RUS068, RUS069, RUS072, RUS073 – 075
1 år psykiatri (minst 6 mnd akutt psykiatri) Vestre Viken / MFS Blakstad Psyk. avd. / MFS (avd 2 og 3) RUS035-044
1,5 år (18 mnd døgn)

(+ ev 6 mnd TSB)

MFS MFS

(avd 1 – 4)

MSF IKKERUS022

IKKERUS033

Delvis RUS034, RUS046, RUS50, RUS56. Ellers samtlige RUSlæringsmål. Dekker også

VOP045, VOP046, VOP047

1 år (12 mnd poliklinikk)

( + ev. 6 mnd TSB)

 Vestre Viken Drammen Kongsberg Bærum  RuspoliklinikkerARA RUS001-014, RUS016-031, RUS035-053, RUS055, RUS057-075

I spesialiteten rus og avhengighetsmedisin fremgår av ovenstående tabell at flere læringsmål og læringsaktiviteter kan gjennomføres i hele spesialistforløpet og at læringsmålene godkjennes på slutten av spesialistforløpet. Unntaket er spesielt de læringsmål/læringsaktiviteter som skal gjennomføres i psykiatrisk praksis og læringsmål knyttet til spesifikke tjenestesteder (LAR, avrusning, poliklinikk, døgn).

Beskrivelse av enhetene og deres arbeid med utdanning
Vestre Viken – viser til deres utdanningsplan.

Manifestsenteret:  2 TSB avdelinger og 2 PHV avdelinger (psykisk helsevern). 26 TSB døgnplasser (1 brukerstyrt plass) + 17 PHV døgnplasser, alle pasienter må ha alvorlig rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse for å bli rettighetsvurdert til oss.

På Manifestsenteret vil LIS få bred erfaring med ROP-pasienter, vi dekker tjenesteområdene 6 mnd døgntjeneste og valgfri TSB-tjeneste og kan levere på alle læringsmål uten RUS22 (vurdere henvisninger, prioriteringsforskriften) og RUS33 (komplisert avrusning). LIS blir forankret i en TSB avdeling, men det er felles fagmiljø for de 4 ulike avdelingene og som ansatt på institusjonen får LIS tilgang til å følge opp og behandle de ulike pasientene ved hele senteret.

I 2018 hadde Manifestsenteret 78 innleggelser (døgnpasienter) i TSB og 48 innleggelser (døgnpasienter) i PHV.
Pr. 23.08.19 hadde Manifestsenteret 66 innleggelser TSB og 48 innleggelser PHV.

Vi erfarer at det kan være noe sammenfallende pasientgrupper i de 2 ulike kategoriene TSB og PHV hos oss. Vi ønsker å være en spydspiss innen behandling av dobbeltdiagnoser og LIS hos oss vil således få et særlig innblikk i f.eks behandling av samtidig spiseforstyrrelse og rusavhengighet (TSB avdeling) og samtidig alvorlig psykoselidelse og rusavhengighet (PHV avdeling). Vi tilbyr også tjeneste for LIS i psykiatri som ønsker fordypningstjeneste i rus og avhengighetsmedisin. Alle 4 avdelinger ligger geografisk på samme adresse med kort vei imellom avdelingene, det er felles fagmiljø for alle avdelinger der leger/legespesialist/psykolog/psykologspesialist møtes tre ganger i uken for felles drøfting av pasientkasuistikker, faglige problemstillinger, drøfting av utredningsresultater, utveksling av erfaring fra klinikken samt utarbeidelse av felles prosedyrer for Manifestsenterets avdelinger. LIS får eget kontor i samme korridor som spesialist (enten lege eller psykologspesialist).

Vi har i tillegg inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om utdanning av LIS i psykiatri som læringssted for tjenesteområder knyttet til rus; VOP045, VOP046, VOP045

Tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon

Manifestsenteret sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for LIS hos oss. Manifestsenteret sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtale med Vestre Viken. LIS har i sin arbeidskontrakt med Manifestsenteret avtale om deltakelse på anbefalte kurs, emnekurs og fordypningstid. Manifestsenteret har ansvar for justering av individuell utdanningsplan og dialog med Vestre Viken rundt rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike tjenesteområdene. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist). LIS får tildelt en overlege, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, som sin veileder. Manifestsenteret sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får 1 time ukentlig veiledning. Overlege/psykolog/psykologspesialist/sykepleier/vernepleier/klinisk sosionom ved Manifestsenteret kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisør og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved våre døgnposter.

Spesialister, både lege- og psykologspesialister, er lett tilgjengelige for supervisjon i det daglige arbeidet ved døgninstitusjonen. Avdelingsmøter, behandlingsmøter, 3 ukentlige fagmøter og ukentlige legemøter er faste arenaer.

LIS ved Manifestsenteret deltar ukentlig i internundervisningen ved Vestre Viken, Blakstad eller ved RAM, Aker sykehus (internundervisning i regi av OUS), og på regionale samlinger. I tillegg tilbys deltagelse på lokale fagdager.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd:
For at fagmiljøet og LIS sikres innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet  utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget har ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med spesialistforskriften. Utdanningsutvalget har en rolle i å sikre tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter. Det er ingen vaktordning for LIS ved Manifestsenteret. Arbeidsplan for LIS er tilpasset slik at det er rom for læringsaktiviteter og supervisjon.

Vestre Viken har opprettet et Utdanningsråd som blant annet organiserer læringsaktiviteter i FKM (felle kompetanse modul). LIS ved Manifestsenteret vil delta i Vestre Vikens læringsaktiviteter i FKM også under sin tjenestetid ved Manifestsenteret.

Manifestsenteret har i flere år vært fast deltakende i regionalt utdanningsråd for TSB i Helse Sør-Øst.

Teoriundervisning

LIS deltar i obligatorisk LIS-undervisning 2 timer ukentlig ved Vestre Viken, Blakstad eller RAM (Aker, OUS) hvor det er en 3 til 4-årig rulleringsplan for fagundervisning med eksterne og interne undervisere. LIS deltar også på regionale dagssamlinger. Det er utarbeidet langtidsplan for regional internundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i rus og avhengighetsmedisin over perioder på 3 år. Av til sammen 70 t internundervisning pr år, er 18 t internundervisning pr semester tilbudt som 2 dagssamlinger a 6 t + 2t videooverførte regional undervisning x 3 pr semester. De regionale dagssamlingene er lagt til Gaustad i hovedsak, men kan også gjennomføres ved ulike TSB avdelinger. Plan for regionale samlinger ligger som vedlegg til dette dokumentet.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriften får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Manifestsenteret har en etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering, institusjonen var også godkjent utdanningsinstitusjon etter gammel spesialiseringsordning. Spesialister og supervisører medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

LIS vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Manifestsenteret vil gjennomføre halvårsevaluering med leder tilstede som kvalitetssikring av LIS med vekt på progresjon, måloppnåelse, utdanningsvirksomhetens ansvar i spesialiseringsløpet og videre rotasjon. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Manifestsenteret har for tiden ingen ansatte med PhD.  Vi har en overlege (spesialist i rus og avhengighetsmedisin) i 100% fast stilling med forskningserfaring. Manifestsenteret har en FOU-avdeling med hovedfokus på å utvikle faglig klinisk kunnskap på feltet og sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Vi har ved søknadstidspunkt for godkjenning av utdanningsvirksomhet ingen aktive forskningsprosjekter i gang, men er åpen for å samarbeide med større eller mindre aktører om forskningsprosjekt. LIS vil få tilgang til søkemotorer for å orientere seg i vitenskapelige artikler og for faglig oppdatering.

LIS vil rotere til Vestre Viken under sin spesialisering, viser til Vestre Vikens beskrivelse av akademisk kompetanse og forskningsaktivitet.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Manifestsenterets overleger skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser. Manifestsenteret vil sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier).

En overlege, spesialist i rus og avhengighetsmedisin deltar for Manifestsenteret i regionalt utdanningsråd. I tillegg deltar også overlege for tiden i spesialitetskomiteen. Deltakelse i slike arenaer vil være med å sikre faglig forsvarlige rammer og kvalitet til arbeidet ved vår institusjon.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.

Planen vil bli revidert ved behov.