Manifestsenteret

LIS utdanningsplan

Utdanningsplan for spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved manifestsenteret i samarbeid med Vestre Viken

Hensikt og målsetting

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten rus og avhengighetsmedisin ved Manifestsenteret i samarbeid med Vestre Viken.

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Manifestsenteret er en privat ideell leverandør av helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten. Vi har nær 20 års erfaring med langtids døgnbehandling til ROP-pasienter. Vi har de senere årene vært avtalepartner til Helse Sør-Øst med tre forskjellige driftsavtaler med en samlet sum på 42 +1 sengeplasser, vi tilbyr kun langtids døgnbehandling og er avtalepartner med Helse Sør Øst både innen TSB (ROP-pasienter) 25 + 1 plasser og psykisk helsevern (ROP-pasienter) 17 plasser. Varighet på oppholdet er 6 mnd, 9 mnd eller 12 mnd.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken for rotasjonsordning slik at LIS blir tilbudt et 5-årig spesialiseringsløp med deler av tiden (f.eks 1,5 – 3 år) ved vår institusjon.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer: Manifestsenteret Vestre viken

De ulike læringsarenaene vil dekke mange sammenfallende læringsområder men også noen ulike. Flere av læringsmålene for spesialiteten er prosessorienterte og vil være læringsmål som står gjennom hele det 5-årige spesialiseringsløpet. Ved Læringsarenaen Manifestsenteret vil LIS kunne få utført læringsaktiviteter knyttet til nær samtlige læringsmål  i en ramme av langtids døgnbehandling.

Organisering og gjennomføring av utdanningsløpet

Utdanningsplan
Tid av utdanning Helseforetak Sykehus/DPS Avdeling/læringssted Læringsmål
 1 år – 12 mnd avrusning (+ev 6 mnd TSB) Vestre Viken Bærum Drammen Avrusning RUS1 – 4, RUS5 – 22, RUS23 – 31, RUS32 – 60: hovedvekt på RUS32-37,  RUS45-63, RUS68, RUS69, RUS72, RUS73 – 75
1 år psykiatri (minst 6 mnd akutt psykiatri) Vestre Viken / MFS Blakstad Psyk. avd. / MFS (avd 2 og 3) RUS35-44
1,5 år – 3 år (18 mnd døgn – 36 mnd) (+ ev 6 mnd psykiatri) MFS MFS (avd 1 – 4) Manifestsenteret IKKERUS22IKKERUS33 dekker delvis RUS34, RUS46, RUS50, RUS56. Ellers samtlige RUSlæringsmål. Dekker også

VOP045, VOP046, VOP047

1 år (12 mnd poliklinikk) ( + ev. 6 mnd)  Vestre Viken Drammen, Kongsberg, Bærum  Ruspoliklinikker, ARA Samtlige læringsmål

Beskrivelse av enhetene og deres arbeid med utdanning

Vestre Viken – viser til deres utdanningsplan.

Manifestsenteret:  2 TSB avdelinger og 2 PHV avdelinger (psykisk helsevern). 26 TSB døgnplasser (1 brukerstyrt plass) + 17 PHV døgnplasser, alle pasienter må ha alvorlig rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse for å bli rettighetsvurdert til oss.

På Manifestsenteret vil LIS få bred erfaring med ROP-pasienter, vi dekker tjenesteområdene 6 mnd døgntjeneste og valgfri TSB-tjeneste og kan levere på alle læringsmål uten RUS22 (vurdere henvisninger, prioriteringsforskriften) og RUS33 (komplisert avrusning). LIS blir forankret i en TSB avdeling, men det er felles fagmiljø for de 4 ulike avdelingene og som ansatt på institusjonen får LIS tilgang til å følge opp og behandle de ulike pasientene ved hele senteret.

I 2018 hadde Manifestsenteret 95 pasientbehandlinger.

Vi erfarer at det kan være noe sammenfallende pasientgrupper i de 2 ulike kategoriene TSB og PHV hos oss. Vi ønsker å være en spydspiss innen behandling av dobbeltdiagnoser og LIS hos oss vil således få et særlig innblikk i f.eks behandling av samtidig spiseforstyrrelse og rusavhengighet (TSB avdeling) og samtidig alvorlig psykoselidelse og rusavhengighet (PHV avdeling). Vi tilbyr også tjeneste for LIS i psykiatri som ønsker fordypningstjeneste i rus og avhengighetsmedisin. Alle 4 avdelinger ligger geografisk på samme adresse med kort vei imellom avdelingene, det er felles fagmiljø for alle avdelinger der leger/legespesialist/psykolog/psykologspesialist møtes tre ganger i uken for felles drøfting av pasientkasuistikker, faglige problemstillinger, drøfting av utredningsresultater, utveksling av erfaring fra klinikken samt utarbeidelse av felles prosedyrer for Manifestsenterets avdelinger.

Vi har i tillegg inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om utdanning av LIS i psykiatri som læringssted for tjenesteområder knyttet til rus; VOP045, VOP046, VOP045

Organisering og gjennomføring av utdanningsløpet

Manifestsenteret sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for LIS hos oss. Manifestsenteret sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtale med Vestre Viken. LIS har i sin arbeidskontrakt med Manifestsenteret avtale om deltakelse på kurs/kongresser og fordypningstid. Manifestsenteret har ansvar for justering av individuell utdanningsplan og dialog med Vestre Viken rundt rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike tjenesteområdene. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist). LIS får tildelt en overlege, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, som sin veileder. Manifestsenteret sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får 1 time ukentlig veiledning. Overlege/psykolog/psykologspesialist/sykepleier/vernepleier/klinisk sosionom ved Manifestsenteret kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisør og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved våre døgnposter.

Spesialister, både lege- og psykologspesialister, er lett tilgjengelige for supervisjon i det daglige arbeidet ved døgninstitusjonen. Avdelingsmøter, behandlingsmøter, 3 ukentlige fagmøter og ukentlige legemøter er faste arenaer.

LIS ved Manifestsenteret deltar ukentlig i internundervisningen ved Vestre Viken, Blakstad eller ved RAM, Aker sykehus (internundervisning i regi av OUS), og på regionale samlinger. I tillegg tilbys deltagelse på lokale fagdager.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd:
For at fagmiljøet og LIS sikres innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet  utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget har ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med spesialistforskriften. Utdanningsutvalget har en rolle i å sikre tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Vestre Viken har opprettet et Utdanningsråd som blant annet organiserer læringsaktiviteter i FKM (felle kompetanse modul). LIS ved Manifestsenteret vil delta i Vestre Vikens læringsaktiviteter i FKM også under sin tjenestetid ved Manifestsenteret.

Teoriundervisning

LIS deltar i obligatorisk LIS-undervisning 2 timer ukentlig ved Vestre Viken, Blakstad eller RAM (Aker, OUS) hvor det er en 3 til 4-årig rulleringsplan for fagundervisning med eksterne og interne undervisere. LIS deltar også på regionale dagssamlinger som er laget med en 3-årig rulleringsplan, 18 t internundervisning pr semester tilbys som 2 dagssamlinger a 6 t + 2t videooverførte regional undervisning x 3 pr semester.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriften får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Manifestsenteret har en etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering, institusjonen var også godkjent utdanningsinstitusjon etter gammel spesialiseringsordning. Spesialister og supervisører medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

LIS vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Manifestsenteret vil gjennomføre halvårsevaluering med leder tilstede som kvalitetssikring av LIS med vekt på progresjon, måloppnåelse, utdanningsvirksomhetens ansvar i spesialiseringløpet og videre rotasjon. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Manifestsenteret har for tiden ingen ansatte med PhD. Manifestsenteret har en FOU-avdeling med hovedfokus på å utvikle faglig klinisk kunnskap på feltet og sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Vi har ved søknadstidspunkt for godkjenning av utdanningsvirksomhet ingen aktive prosjekter i gang, men er åpen for å samarbeide med større eller mindre aktører om forskningsprosjekt.

LIS vil rotere til Vestre Viken under sin spesialisering, viser til Vestre Vikens beskrivelse av akademisk kompetanse og forskningsaktivitet.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Manifestsenterets overleger skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser. Manifestsenteret vil sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier).

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.

Planen vil bli revidert ved behov.

Plan med oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert rotasjon i gjennomstrømsstilling.

På overordnet nivå beskriver planen når målene for spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin oppnås ved Manifestsenteret i samarbeid med Vestre Viken. Utdanningsplan beskriver den ideelle prosessen for akkurat dette utdanningsløpet. Planen beskriver en hensiktsmessig rekkefølge av læringsmålene, de ferdigheter som forventes oppnådd i hver ansettelse og krav til kompetanse ved start av rotasjon.

Formålet med Del 2 Utdanningsplan for gjennomføring er å beskrive hvordan aktiviteter skal gjennomføres og hvordan kompetansevurderingen av oppnådde mål vil finne sted i det daglige arbeidet. Dette beskrives lokalt for de avdelinger som inngår i utdanningsløpet ved Manifestsenteret og Vestre Viken. Beskrivelser fra utdanningsplanen for gjennomføring skal fylles inn i søknad om godkjenning av utdanningsvirksomhet.

Utdanningsplan for gjennomføring vil danne grunnlaget for Del 3 individuell utdanningsplan som den enkelte LIS skal ha i henhold til forskrift om spesialistutdanning. Den individuelle utdanningsplanen skal sørge for en gjensidig forpliktelse og være et verktøy for planlegging og oppfølging av den enkelte LIS.

Forkortelser
Manifestsenteret – MFS

Vestre Viken – VV

DEL 1 Utdanningsplan for spesialiteten med tidslinje for rotasjon internt og eksternt for Rus og avhengighetsmedisin

Formålet med utdanningsplan med tidslinje er å vise hvor utdanningen skal foregå, hvilke læringsmål som kan gjennomføres hvor, ønsket rekkefølge på gjennomføring av tjeneste og estimert tid for de ulike delene av utdanningsløpet.

I tabellen legges læringsmålene i spesialiteten inn, det angis på hvilken læringsarena/læringssted målene skal oppnås, sykehus/geografisk sted og ved hvilket helseforetak/annen virksomhet utdanningen skal foregå. Det skal angis et tidspunkt for når rotasjon ønskes og hvilke læringsmål og kvalifikasjoner som må være på plass før rotasjon til samarbeidsforetak kan gjennomføres.

Utdanningsplan
Tid av utdanning Helseforetak Sykehus/DPS Avdeling/læringssted Læringsmål
 1 år – 12 mnd avrusning (+ev 6 mnd) Vestre Viken Bærum Drammen Avrusning 1 – 4, 5 – 22, 23 – 31, 32 – 60: hovedvekt på 32, 33, 34, 35, 36, 37,  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61-62, 63 – 68, 69 – 72, 73 – 75
1 år psykiatri (minst 6 mnd akutt psykiatri) Vestre Viken / MFS Blakstad Psyk. avd. / MFS (avd 2 og 3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
1,5 år (18 mnd døgn) (+ ev 6 mnd) MFS MFS (avd 1 – 4) Manifestsenteret Samtlige læringsmål uten 22, 33, 34, 46, 50, 56
1 år (12 mnd poliklinikk) ( + ev. 6 mnd)  Vestre Viken Drammen, Kongsberg, Bærum  Ruspoliklinikker, ARA Samtlige læringsmål

Utdanningsplan med tidslinje for rotasjon eksternt for spesialiteten, er utarbeidet av regionalt råd for spesialiteten. Rådet har anbefalt denne rekkefølge av aktiviteter og læringsmål for å ha god progresjon i utdanningen. Det er stilt følgende krav til ferdigheter før LIS kan rotere til spesialiseringsperiode eller suppleringspraksis til virksomhet det er avtalt med.

I spesialiteten rus og avhengighetsmedisin fremgår av ovenstående tabell at flere læringsmål og læringsaktiviteter kan gjennomføres i hele spesialistforløpet og at læringsmålene godkjennes på slutten av spesialistforløpet. Unntaket er spesielt de læringsmål/læringsaktiviteter som skal gjennomføres i psykiatrisk praksis og læringsmål knyttet til spesifikke tjenestesteder (LAR, avrusning, poliklinikk, døgn).

DEL 2 Utdanningsplan for gjennomføring for spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin fast ansettelse

Del 2 skal beskrive utdanningsplan for spesialiteten og er en forutsetning for godkjenning fra Helsedirektoratet. Hvilke læringsmål og hvilke arena som skal benyttes vil dokumenteres gjennom Kompetanseportalen Dossier og fylles ut i søknadsmalen til Helsedirektoratet.  Helseforetaket må godkjennes som utdanningsvirksomhet i spesialistutdanningen av leger, i henhold til Spesialistforskriften § 22 pkt. e) med Rundskriv.

Denne malen, del 2, skal gi en beskrivelse av hva en utdanningsplan må inneholde. Her skal det legges vekt på hvordan læringsmål oppnås, hvordan enheten har organisert seg bla. i forhold til internundervisning, forsknings aktiviter og utvikling av akademisk og klinisk kompetanse.

Fra forskriften: § 22. Utdanningsvirksomhetenes ansvar for utdanningen e) utarbeide en plan for hver av spesialitetene det søkes godkjenning for. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om

– hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle

– hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene

– hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler

– hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene

– hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten

– hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen

– hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene

– hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen

– hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

 

Manifestsenteret har på overordnet nivå organisert utdanning av LIS følgende:

Organisering og ansvarsplassering:

Beskriv hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er organisert og hvordan ansvaret er plassert, på alle nivåene i virksomheten, særlig hvordan fagmiljøet og leger i spesialisering sikres innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet.

Manifestsenteret er organisert med 2 ledernivå, Ledernivå 1 – institusjonssjef, ledernivå 2 – avdelingsleder. Det er institusjonssjef som har ansvaret for gjennomføring  og tilrettelegging for legespesialisering ved institusjonen. Det er opprettet et utdanningsutvalg ved spesialist i rus og avhengighetsmedisin: Siv Kjelsås Kvinge, institusjonssjef Bjørn Spæren og LIS Trond Sameien. Vi har et godt fagmiljø med flere psykologer og psykologspesialister som sammen med legespesialist og LIS jobber som behandlere ved institusjonen. I tillegg er det høyt kvalifiserte sykepleier, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, familieterapeuter, ansatte med egen brukererfaring i forhold til rus og miljøassistenter som i fellesskap utgjør et fagmiljø. LIS er i høy grad sikret innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet og det er tilrettelagt for all deltakelse på anbefalte kurs, internundervisning og annet som ligger i LIS-rollen. Manifestsenteret (ideell stiftelse) er en privat aktør innen TSB med driftsavtaler med Helse Sør-Øst. Vi har deltatt siden starten av regionalt utdanningsråd. Regionalt utdanningsråd har blant annet utarbeidet regional internundervisning i form av dagssamlinger. Utdanningstilbudet til LIS er godt forankret som en svært viktig del av det samlede behandlingstilbudet som tilbys ved institusjonen.

Veiledning og vurdering:

Beskriv hvordan veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres i virksomheten (§22).

Det settes av ukentlig 45 min til veiledning av LIS. Veileder er ansatt i den godkjente utdanningssvirksomheten og er spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Veiledning dokumenteres fortløpende i Læringsportalen (Dossier). Oppnåelse av læringsmål er et ledelsesansvar og veileder vil fortløpende informerer leder om progresjon og læringsmåloppnåelse. Det vil også arrangeres halvårsevalueringer der leder deltar for å sikre dette. Vurdering kan også gjøres ved evauleringskollegium der veileder, supervisør (en eller flere), institusjonssjef, avdelingsleder vil delta.

Kompetanseheving:

Beskriv hvordan kompetanse i veiledning, supervisjon og vurdering skal sikres.

Veileder skal  følge kurs i veiledning for overleger som veileder LIS. Det er lagt til rette for nødvendig supervisjon av erfarne leger og annet kvalifisert helsepersonell. Det er satt av tid også til å konferere ut til leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Spesialistforskriften vil ligge til grunn for hvordan veiledning, supervisjon og vurdering gjennomføres. Også Manifestsenterets deltakelse i regionalt utdanningsråd samt deltakelse i spesialitetskomiteen vil gi gode innspill til hvordan kompetanse i veiledning, supervisjon og vurdering skal sikres.

Punktene over som gjelder for hele helseforetaket/virksomheten skal fylles inn i søknadskjema om godkjenning som utdanningsvirksomhet til Helsedirektoratet.

Avdelingens/seksjonens utdanningsplan

2.1.1.  Hensikt og målsetting

Hvilke(t) sykehus og hvilken spesialitet utdanningsplanen gjelder for. Én plan må utarbeides per spesialitet.

Beskrivelse av helseforetakets fagområder innen spesialiteten, pasientgrunnlag osv. Beskrivelsen kan holdes på et overordnet nivå.

2.1.2.  Beskrivelse av det enkelte sykehus/avdelingen(e) i helseforetaket

 1. Beskriv arbeidsoppgaver, medisinsk teknisk utstyr, bibliotek/litteraturtilgjengelighet, samarbeidende sykehus, spisskompetanse på de ulike sykehusene, forskningsaktivitet.
 2. Fysisk utforming av avdelingen og arbeidsplassene. Har spesialister og LIS kontorplasser i samme korridor/lokaler. Hvordan kontorene er utstyrt. Hvordan evt. poliklinikk, laboratorium, bibliotek, samarbeidende seksjoner er plassert i forhold til avdelingen/seksjonen.
 3. Organisering av avdelingen/seksjonens drift, rotasjonsordninger, tjenesteplaner m.v.
 4. Antall spesialister (med stillingsprosent)
 5. Leger med andre spesialiteter som arbeider på avdelingen/seksjonen.
 6. Fagpersonell med andre profesjoner på avdelingen/seksjonen.
 7. Beskrivelse av eventuelle vaktordninger for LIS og spesialistene.

2.1.3.  Utdanning

Utdanningsutvalgets, eller lignende se Spesialistforskriften § 22 b), medlemmer og funksjonsperiode.

 1. Organiseringen av utdanningen for leger i spesialisering (introduksjonskurs/fadderordning) i kombinasjon med avdelingens driftsoppgaver, (supervisjon, drøfting av pasientkasus, kontinuitet i pasientbehandlingen, rutinemøter m.v.)
 2. Organisering av/tid til faglig fordypning: mdt-møter, mmm-møter, kek-møter, etikkmøter, pasientsikkerhetsvisitt, data-/litteraturtilgjengelighet, mulighet til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning.
 3. Helseforetaket skal ifølge Spesialistforskriften 25 sørge for at det utarbeides en individuell utdanningsplan med et utdanningsløp i samråd med legen og at planen revideres ved behov.
 4. Beskriv hvordan de individuelle utdanningsplanene justeres dersom utdanningsbehovene til leger i spesialisering ikke kan oppfylles samtidig/til ønsket tidspunkt.
 5. Helseforetaket skal sørge for etterutdanning, jf. Lov om spesialisthelsetjenester, 3-10. Opplæring, etterutdanning og videreutdanning.
 6. Beskrivelse av koordinering og planlegging av etterutdanning for ferdige spesialister.
 7. Deltakelse på eksterne kurs, kongresser m.v.

2.1.4.  Veiledning og faglig utvikling (leger i spesialisering)

 1. Beskriv hvordan veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen (tekst sammenfaller med punkt i søknadskjema):
 2. Hvem er veiledere, har de veilederkurs og for hvilke leger i spesialisering.
 3. Organisering av veiledningen, hvor ofte, inn i tjenesteplanene for spesialister og LIS.
 4. Gruppeveiledning og individuell veiledning.
 5. Når LIS tjenestegjør ved virksomhet man har avtale med (eksternt), hvordan ivaretas veiledningen da?

2.1.5.   Supervisjon av leger i spesialisering

 1. Beskriv hvordan det vil legges til rette for supervisjon i på de enkelte læringsarenaer (avdelingen/enheten), herunder hvordan spesialister og andre skal benyttes i supervisjon (tekst sammenfaller med punkt i søknadsskjema):
 2. Beskrivelse av organisering/praktisering av supervisjon av LIS, inkludert de som roterer fra andre helseforetak. Finnes det struktur på hvem som er dagens/ukens supervisør?

2.1.6.   Felles kompetansemål (FKM)

Beskrivelse av organisering og gjennomføring av oppnåelse av FKM. Gruppeveiledning. Tverrfaglig?

2.1.7.   Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål og egnethet

 1. Beskrivelse av plan for evaluering av LIS’ faglige progresjon.
 2. Beskrivelse av plan for vurdering av og tilbakemelding på LIS’ egnethet i faget.
 3. Organisering av godkjenning av oppnådde læringsmål i Dossier (hvem, hvordan, fortløpende)

2.1.8.  Internundervisning

Hvordan teoretisk undervisning i aktuell spesialitet er organisert innholdsmessig, f.eks.:

 • diskusjoner
 • demonstrasjoner/simulering
 • foredrag
 • seminarer
 • fellesundervisning med andre enheter innenfor samme spesialitet
 • nettundervisning
 • kasuistikker
 1. Tidspunkt, varighet og eventuelt sted for gjennomføring av undervisningen.
 2. Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen: Faglig innledning. Presenslister.
 3. På hvilken måte settes det av tid til forberedelse og etterarbeid for denne undervisningen.
 4. Langtidsplan for teoriundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i faget over perioder på 2 – 3 år må også utarbeides. Det kan føres én liste pr semester, evt. Årshjul.
 5. Hvordan tilgjengelig gjøres innholdet i internundervisningen for repetisjon i etterkant?
 6. Plan for internundervisning – bør publiseres på intranettet/henges opp i avdelingene:
Dato Tid Emne Innleder (Navn + stillingsbetegnelse)
22.8 09:30 – 10:15 Koma Anne Hansen, LIS
24.8 10:00 – 10:45 Vaskulitt Nils Nilsen, overlege

 

 1. Langtidsplan for temaer i internundervisningen:
Periode Emne
1. halvår Bruddbehandling av håndledd
Bruddbehandling av albue
Etc.
2. halvår Behandling av hofteleddsartrose
Xxx
3. halvår

 

2.1.9.  Forskningsaktiviteter

Helseforetaket må ifølge Spesialistforskriften § 19 e) opplyse om hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen, eventuelt må det gjøres avtale om rotasjon for LIS med et helseforetak som tilbyr forskningstjeneste i spesialiteten.

Utdanningsvirksomheten må i en utdanningsplan beskrive:

 • antall spesialister med doktorgrad
 • hvordan forskning er integrert i avdelingens/seksjonens virksomhet
 • hvordan det undervises i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og -etikk
 • hvordan det organiseres at LIS i løpet av sin tjeneste deltar i et prosjekt innen forskning, fagutvikling eller kvalitetssikring

2.1.10.  Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

 1. Beskrivelse av tidspunkt og metode for evaluering av utdanningsaktivitetene.
 2. Hvordan skal resultatet av evalueringen anvendes?
 3. Årlig revisjon av utdanningsplanen – hvordan og når det skal skje.

2.1.11.  Annet

Beskrivelse av hvordan metodebøker, eller tilsvarende, benyttes.

2.2 Utdanningsplan for spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin gjennomstrømning

Beskrives som i punkt 2 dersom aktuelt. Beskrivelse må hentes inn fra samarbeidende enhet/virksomhet.

DEL 3 Individuell utdanningsplan

Navn
Spesialitet
Arbeidssted
Gjelder for tidsrommet
Sist oppdatert (dagens dato)

 

VEILEDNING

Veiledning for LIS er forskriftsfestet i§ 21 c) og d) i Spesialistforskriften

Utfyllende informasjon finnes her: Rundskriv

 

Avtaler om veiledningen
Veileders navn
Tidspunkt for veiledningssamtalene
Hvem skriver referat/veiledningsnotat
Hvem skal ha referatet/notatet
Tidspunkt for halvårlig evaluering
Innhold i veiledningen, herunder refleksjon om de 7 legeroller

 

FORMELLE KRAV

Se Spesialistforskriften med vedlegg.

 

Elementer  
Læringsmålene i spesialiteten
Læringsmål knyttet til eventuell(e) annen/andre spesialitet(er)
Felles kompetansemål (FKM)
Internundervisning
Nasjonale og andre anbefalte kurs
Eventuelle prosedyrelister

 

STATUS

Gjennomført/tid/læringsarena Gjenstår/læringsarena
LIS 2/3
Tjeneste i spesialiteten
Tjeneste i eventuell(e) annen/andre spesialitet(er)
Nasjonale og andre anbefalte kurs
Eventuell forskningstjeneste

 

FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMENDE HALVÅR

Tjeneste/utdanning/læringsmål i spesialiteten*)  

 

Tjeneste i eventuell(e) annen/andre spesialitet(er)  

 

Eventuell forskningstjeneste  

 

Deltakelse i nasjonale og andre anbefalte kurs  

 

Litteraturlesing/fordypning  

 

Egne undervisnings-/supervisør oppgaver  

 

Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning  

 

Deltakelse i forsknings-/kvalitetssikrings- eller fagutviklingsprosjekter

 

 

*) Merk:          Individuell utdanningsplan må sees i sammenheng med prosedyreliste for de fag som har dette. Dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter gjøres i Kompetanseportalen Dossier. Det er også i kometanseportalen at vurdering av kompetanse skal dokumenteres som et grunnlag for å få godkjent læringsmålene.

 

Planen er utarbeidet/revidert av:
 

 

 

Lege i spesialisering (Navn) Veileder (Navn)