Manifestsenteret

Målgruppe

Alle pasienter med et rusproblem og samtidig psykisk lidelse kan søkes inn til behandling hos oss

Vi har fire avdelinger med variasjon i målgruppe, men felles for alle, er at pasientene har et rusproblem.

Avdeling 1
Har inntil 12 plasser for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB – fagområde Rus. Avdelingen mottar primært pasienter til utredning for psykiske problemer og rusbehandling. Behandlingstiden er inntil 6 måneder. Behandlingen på avdeling 1 er målorientert, og innebærer hovedsakelig miljøterapi, gruppeterapi og individualterapi.

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet motiverende intervju, kognitiv terapi, mentalisering og mindfulness.

Avdeling 2
Har til sammen 10 plasser for pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – TSB. Avdelingen mottar primært pasienter til utredning og behandling av psykiske lidelser og rusmisbruk. Behandlingstiden er inntil 9 måneder. Behandlingen på Avdeling 2 er i stor grad fokusert på å bedre pasientenes sosiale ferdigheter og evne til følelsesregulering. Det forventes at pasienten tar ansvar og deltar aktivt i egen behandling. Gruppeterapi er en sentral del av behandlingen.

Vi anvender behandlingsprinsipper fra blant annet kognitiv terapi, mentalisering, motiverende intervju, mindfulness, samt generell gruppepsykologi.

Avdeling 3
Har til sammen 10 plasser for pasienter med rus og psykoseslidelser.

Avdelingen mottar primært pasienter til utredning, behandling og stabilisering av psykoselidelser og avrusning underlagt psykisk helsevern. Behandlingstiden er inntil 9 måneder.

Behandlingen på avdeling 3 er i stor grad fokusert rundt miljøterapi med individuell oppfølging for den enkelte pasient, individuell terapi og gruppeterapi. Vi jobber med mestring og pasientens ressurser, forsøker å optimalisere medikamentell behandling, fokuserer på symptommestring og trening på ADL ferdigheter. Skal vi ha et godt selvbilde og oppnå god livskvalitet, er det viktig at vi mestrer aktivitetene i dagliglivet. For å kunne ta vare på oss selv må vi ha ADL-ferdigheter.  

Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet kognitiv terapi, motiverende intervju, løsningsfokusert tilnærming og mindfulness.

Avdeling 4
Har 12 plasser for pasienter med spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB. Dette er en ny avdeling med oppstart 01.09.2018 for pasienter i TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen mottar pasienter til utredning og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser.

I vårt ønske om å være en ledende aktør på pasienter med slike ROP lidelser, vil avdelingen tilby behandling også rettet mot pasientgrupper som det kan være vanskelig å finne et egnet behandlingstilbud for. Dette dreier seg om pasienter med spiseforstyrrelser og rus, traumer og rus samt utredning/avklaring rundt psykose og rus. Behandlingstiden er inntil 12 mnd. Behandlingen på avdeling 4 er målorientert. Det innebærer bruk av miljøterapi, gruppeterapi og individualterapi. Behandlingsmetoder vi anvender er blant annet motiverende intervju, kognitiv terapi, mentalisering og mindfulness.

Behandling av spiseforstyrrelser, traumer, psykose og rus i TSB