Manifestsenteret

LIS Internundervisning

LIS internundervisning – 3 årig rotasjonsplan regionale samlinger

12 regionale onsdagssamlinger over 3 år, 6 undervisningstimer pr samling, 72 timer fordelt på tre år

I Generell klinisk kompetanse  – 4 læringsmål – 4 hele samlinger (24 timer)
II Undersøke og vurdere – 7 læringsmål
III Behandling og psykososiale tiltak  – 2 læringsmål
IIIV Spesifikk klinisk kompetanse – 19 læringsmål
V Annen spesifikk kompetanse – 0 læringsmål (lover, forskrifter, retningslinjer)
VI Kommunikasjon og samhandling – 1 læringsmål
VII Helsefremmende og samfunnsmedisinsk arbeid – 3 læringsmål
VIII Ledelse – 0 læringsmål

1 år: Generell klinisk kompetanse – læringsmål 1. – 4.

UKE 38 sept:  Samling 1: Terapeutisk allianse – 6 t (ANSVARLIG: OUS)
UKE 48 nov:   Samling 2: Kommunikasjonsferdigheter, håndtere relasjon til traumatiserte pasienter, personlighetsforstyrrelser, overføring-motoverføring i kommunikasjonsarbeid – 6 t (ANSVARLIG: MANIFESTSENTERET)
UKE 7   febr:   Samling 3: Brukermedvirkning, MI, feedbackverktøy (REGIONAL KOMPETANSETJENESTE, BRUKERGRUPPER – (ANSVARLIG: OUS)
UKE 12 mars: Samling 4: Kunnskap om rusmidler (utekontakt, sosial vakttjeneste, politi, Folkehelseinstituttet – trender i psykoaktive stoffer) (ANSVARLIG: AHUS )

2 år: Undersøke og vurdere – 7 læringsmål – 3 samlinger a 6 timer
Behandling og psykososiale tiltak  – 2 læringsmål – 1 samling a 6 t

UKE 38 sept:  Samling 5: Vurdere pas. funksjonsnivå og ressurser innenfor ulike livsområder og endringsmotivasjon– grad av avhengighet og rusmestring (ANSVARLIG: VESTRE VIKEN)
UKE 48  nov:  Samling 6: Anerkjente kartleggingsverktøy Europ-ASI o.l., vurdere sosial bakgrunn og tilknytning, kulturell ramme herunder religiøsitet (ANSVARLIG: INNLANDET )
UKE 7    febr:  Samling 7: Innhente og vurdere opplysninger/komparentopplysninger, påvirkningsfaktorer i oppvekst og utviklingshistorie, skolegang/arbeid, vold og seksuelle overgrep, omsorgssvikt (ANSVARLIG: ØSTFOLD )
UKE 12 mars: Samling 8: LAR, aversiv behandling, blokkerende behandling, tenningsreduserende behandling, bruk av vanedannende legemidler, placeboeffekter, medikamenters psykologiske betydning (ANSVARLIG: TELEMARK/BORGESTAD )

3 år: Spesifikk klinisk kompetanse – 19 læringsmål – 3 samlinger a 6 t
Kommunikasjon og samhandling – 1 lm + helsefremmende og  samfunnsmedisinsk arbeid – 3 læringsmål  – 1 samling på 6 t.

UKE 38 sept:  Samling   9: Vurdere psykiske lidelser/følgetilstander med rus og avhengighetstilstander, rusutløste og psykoseliknende tilstander (SERAF:..?) (ANSVARLIG: BORGESTAD/TELEMARK/MANIFESTSENTERET)
UKE 48 nov:   Samling 10: Endokrinologi (anabole steroider – hvordan slutte, testosterontilskudd, kjønnshormoner, stoffskifte, diabetes) (ANSVARLIG: BORGESTAD )
UKE  7 feb:     Samling 11: Rusrelaterte somatiske skader, mage-tarmsystem (alkohol), lungelidelser – KOLS, spirometri, rhabdomyolyse, begynnende nyresvikt etter injiserende rusinntak (ANSVARLIG: VESTFOLD)
UKE 12 mars: Samling 12: Likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper, brukerorganisasjoner, tiltak mot overdoser, selvmord, vold, skadereduserende sekundærforebyggende tiltak, kunnskapsspredning om rusmidler og folkehelse, tobakk (ANSVARLIG: SØRLANDET)

 • av 75 LÆRINGSMÅL TSB SOM SKAL DEKKES AV INTERNUNDERVISNING

I.GENERELL KLINISK KOMPETANSE (4 LM)

 1. Beherske møtet m pas og pårørende respektfullt og fordomsfritt
 2. Selvstendig kunne fremme brukermedvirkning i pas. egen behandling og endringsprosess
 3. ikke internundervisning
 4. Ha god kunnskap om rusmidler
 5. UNDERSØKE OG VURDERE (7 LM)
 6. Selvstendig kunne vurdere pas. funksjonsnivå og ressurser innenfor ulike livsområder og endringsmotivasjon, grad av avhengighet og rusmestring
 7. Selvstendig kunne ta opp rus/anamnese og bruke systematisk samtale
 8. Selvstendig kunne bruke anerkjente kartleggingsverktøy EuropASI o.l.
 9. Selvstendig kunne vurdere sosial bakgrunn og tilknytning, og kulturell ramme herunder religiøsitet
 10. Selvstendig kunne anvende og integrere utredning/kartlegging som er utført av annet tverrfaglig personell
 11. Ikke internundervisning
 12. Selvstendig kunne innhente og vurdere opplysninger, ev komparentopplysninger om påvirkningsfaktorer i oppvekst og utviklingshistorie, skolegang/arbeid, ressursfaktorer, sårbarhet, risikofaktorer og forhold til rettsvesenet, herunder faktorer som familiær disposisjon, pasientens styrke og motstandskraft, vold og seksuelle overgrep, omsorgssvikt
 13. -22. Ikke internundervisning

III. BEHANDLING OG PSYKOSOSIALE TILTAK (2 LM)

23.-26. Ikke internundervisning

 1. Selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser, herunder selvstendig kunne utføre motiverende intervju, teknikker hentet fra kognitiv terapi, psykoedukative metoder, stabiliserende traumebehandling

28.-29. Ikke internundervisning

 1. Selvstendig kunne vurdere indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner, og iverksette farmakologiske behandlingstiltak for rus- og avhengighetslidelser: substitusjonsbehandling (LAR), aversiv behandling, blokkerende behandling, tenningsreduserende behandling, bruk av vanedannende legemidler, placeboeffekter og medikamenters psykologiske betydning.
 2. Ikke internundervisning

IIIV. SPESIFIKK KLINISK KOMPETANSE (19 LM)

 1. -34. Ikke internundervisning
 2. Selvstendig kunne vurdere psykiske lidelser og følgetilstander hos pasienter med rus og avhengighetstilstander

  Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. viagra canada 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

  Den slutliga fasta separeras, tvättas, torkas och sedan siktas eller malas för att möta den partikelstorleksspecifikationen. viagra • Sexuell rådgivning och utbildning sexuell rådgivning och utbildning (sex terapi, psyko terapi eller äktenskaplig terapi) för enskilda eller par adresser specifika psykologiska eller interpersonella faktorer såsom förhållandet nöd, sexuell prestanda oro, dysfunktionella kommunikationsmönster och komorbida sexuella förhållanden som sannolikt kommer att påverka sexuell funktion..

  Frågan om androgen ersättningsterapi är komplicerat. beställ viagra Nackdelarna inkluderar lokala såväl som systemiska biverkningar, relativa kostnaden och partner relaterade vaginal irritation..

  Den kombinerade förekomsten av alla grader av erektil dysfunktion var 52%.När sexuell stimulering avslutas, NO-stimulus avlägsnas eller upphört, är cGMP inte längre producerades och erektion avtar med cGMP som bryts ned av enzymet fosfodiesteras typ V (PDE V). apotek på nätet.

  Dessa resultat tyder på att funktionerna i levern och njurarna kan ha påverkats negativt. viagra online 6 gånger, respektive, den effektiva dosen på corpus cavernosum tryck i bedövade hundar hemodynamisk aktivitet:..

  Vissa unga patienter med vaskulär insufficiens kan vara kandidater för kirurgisk bota eller åtminstone betydande förbättring av deras ED. cialis 20mg Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

  . Selvstendig kunne vurdere rus/ og situasjonsrelaterte psykiske symptomer versus psykisk sykdom

 3. Ikke internundervisning
 4. Selvstendig kunne diagnostisere og vurdere behandlingsbehov ved psykoselidelser, rusutløste psykoselignende tilstander
 5. Selvstendig kunne diagnostisere og vurdere behandlingsbehov for affektive lidelser, bipolar type 1, bipolar type 2, depresjon (ulike typer)
 6. Selvstendig kunne diagnostisere og vurdere behandlingsbehov og initiere behandling av disse, herunder tvangslidelser, sosial fobi, andre fobier, panikkangst, posttraumatiske lidelser
 7. Selvstendig kunne utrede og diagnostisere voksne med ADHD, inkludert initiere behandling og oppfølging
 8. Ikke internundervisning
 9. Selvstendig kunne vurdere og diagnostisere personlighetsforstyrrelser
 10. Selvstendig kunne vurdere og diagnostisere søvnforstyrrelser, og kunne iverksette adekvate ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak
 11. Selvstendig kunne kartlegge og vurdere behandlingstiltak ved spiseforstyrrelser, selvdestruktiv atferd, selvskading
 12. Selvstendig kunne vurdere somatisk helsetilstand og kunne vurdere behandlingsalternativer ved: somatiske lidelser, følgetilstander ved bruk av rusmidler, følgetilstander ved bruk av prestasjonsfremmende midler
 13. Selvstendig kunne vurdere ernæringsstatus og mangeltilstander hos pas. og initiere behandlingstiltak, herunder: BMI, elektrolyttforstyrrelser, vitaminmangel, refeeding syndrome
 14. Selvstendig kunne vurdere munnhelse og behov for videre undersøkelser
 15. Selvstendig kunne gjennomføre en orienterende nevrologisk undersøkelse med tanke på å identifisere rusrelaterte nevrologiske skader og følgetilstander herunder: nevropatier, degenerative cerebrale tilstander, perifere skader, ataxier
 16. Selvstendig kunne utrede og gjenkjenne endokrinologiske sykdommer og følgetilstander relatert til kjønnshormoner, stoffskifte, diabetes, bruk av anabole androgene steroider
 17. Selvstendig kunne vurdere skader som følge av injiserende atferd, herunder: endocarditt, venetromboser, karskader, lokale infeksjoner og abscesser, systematiske infeksjoner, organskader
 18. Ikke internundervisning
 19. Selvstendig kunne vurdere rusrelaterte skader på mage og tarmsystemet, herunder alkoholisk leverskade, mage-tarmskade
 20. Selvstendig kunne vurdere lungefunksjon og hyppig forekommende og ofte rusrelaterte lungelidelser herunder KOLS, TBC, og kunne anvende funn fra spirometri og O2 metning
 21. Selvstendig kunne vurdere muskel og skjelettlidelser, inkludert rabdomyolyse
 22. Ikke internundervisning
 23. Selvstendig kunne vurdere nyresykdommer og begynnende nyresvikt
 24. Selvstendig kunne vurdere rusrelaterte infeksjonssykdommer og sikre adekvat behandling
 25. -60. Ikke internundervisning
 26. ANNEN SPESIFIKK KOMPETANSE, Lover, forskrifter, retningslinjer (0 LM)
 27. -62. Ikke internundervisning
 28. KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING (1 LM)
 29. Kjenne til likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner
 30. -68. Ikke internundervisning

VII. HELSEFREMMENDE OG SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID (3 LM)

 1. Ikke internundervisning
 2. Selvstendig kunne iverksette systematiske kvalitetssikrede metoder og tiltak mot overdoser, selvmord, vold
 3. Ha kunnskap om og kunne iverksette skadereduserende og sekundærforebyggende tiltak
 4. Ha kunnskap om effekten av generelle forebyggende tiltak på gruppenivå, kjenne til ulike arenaer for forebyggende tiltak og ha kunnskap om verdien av generell kunnskapsspredning om rusmidler og folkehelse

VIII. LEDELSE 0 LM

 1. -75. Ikke internundervisning

3-ÅRIG ROTASJONSPLAN REGIONALE SAMLINGER (INTERNUNDERVISNING)